774 488 777
general terms and conditions
PROVOZNÍ ŘÁD BE FREE FITNESS Název provozovny: Be Free Fitness, Bří Lužů 132, Uherský Brod, 68801 Provozovatel: NZ Invest, s.r.o., Bří Lužů 132, Uherský Brod, 68801, IČ: 28351584, DIČ: CZ28351584 Odpovědná osoba: ing. Zdeňka Ondrová Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem Be Free Fitness (dále také jen „fitcentrum“), kterým je společnost NZ Invest, s.r.o., se sídlem Bří Lužů 132, Uherský Brod, 68801, IČ: 28351584 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty. Klientem fitcentra se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstupu do klub umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky fitcentra (dále také jen „klient“). Službami poskytovanými fitcentrem se rozumí poskytování prostor a zařízení ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér) dle nabídky fitcentra. Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o členství, pokud byla uzavřena a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům fitcentra (personálu). Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitcentra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb fitcentra, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli. Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit, nechat odemčenou a odevzdat klíč na recepci. V případě zakoupení členství nebo dobití kreditu, obdrží klient oproti záloze 100,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem klubu a je zapůjčena klientovi klubu, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 50,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze. Karta s dobitým kreditem je nepřenosná a nelze vytvářet rezervace pro více lidí na jeden účet. Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů). V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření. Ve fitcentru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitcentrum opustily. Pokud tak neučiní mohou být z fitcentra bez náhrady vyvedeny. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Rezervace na lekce jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z kreditu. Rezervaci může klient vytvořit pouze v případě, že výše kreditu na jeho klientském účtu odpovídá hodnotě jednotlivé lekce. V případě Better Belly platí stejná pravidla a při zrušení rezervace později než 6 hodin před začátkem lekce, se odečte jeden vstup z permanentky. Noví klienti si pro rezervaci první lekce musí zavolat na recepci, tel: 774 488 777. Do fitcentra je povoleno vnášet pouze nápoje zakoupené na recepci Be Free Fitness. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu. Při opakovaném porušení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit členství klienta, popř. vyzvat klienta, aby fitcentrum opustil. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1.2016